INFORMARE DE PRESĂ

Recent a intrat în vigoare ordinul ministrului mediului ce aprobă o Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
Ordinul nr. 739/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 377/2017 şi este în vigoare din data de 19 mai. Prin acest ordin, operatorii economici care desfăşoară activităţi care nu se supun autorizării de mediu conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor sunt obligați să solicite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului, înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici, gestionat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Obligaţia de a solicita înregistrarea în acest registru revine următoarelor categorii de operatori economici din domeniul deșeurilor:

· comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor;
· brokerii;
· transportatorii rutieri de deşeuri nepericuloase;
· operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi care deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a ordinului sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecia mediului şi să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici.
Operatorii economici care, pe lângă activitățile enumerate anterior, desfăşoară şi alte activităţi, NU se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.
Operatorii economici care solicită la ANPM înregistrarea în Registrul operatorilor economici trebuie să prezinte următoarele documente/informaţii:

· cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu;
· certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;
· declaraţia pe propria răspundere;
· dovada achitării tarifului .
Pentru analiza documentaţiei în vederea înregistrării/reînnoirii înregistrării în Registrul național al operatorilor economici, aceștia vor achita tariful în cuantum de 500 lei, pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicită înregistrarea, în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
Numărul de înregistrare în Registrul naţional al operatorilor economici este valabil 5 ani de la atribuire.
Pentru orice modificare survenită în activitatea operatorului economic, precum şi în datele transmise prin documentaţia de înregistrare, va fi notificată Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia modificării.
Operatorii economici care nu mai desfăşoară activitatea/activităţile pentru care au fost înregistraţi sunt obligaţi să solicite radierea din Registru, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activităţii.

Director Executiv
Mirela MARIN

Be the first to comment

Leave a Reply