Bugetul Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2015

 

 

                                                                                    

 

  Prin Dispoziția nr. 75 din 05.02.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 12 februarie 2015, ora 09:00.

 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 12 februarie 2015:

1.* Aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014;

2. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive pe anul 2015;

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău;

9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului Judeţean Buzău;

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2015;

14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

15. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;

16. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Camerei Agricole Judeţene Buzău;

17. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi, respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2015;

18.* Aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015;

19. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015;

20. Aprobarea GHIDULUI SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru activităţi nonprofit de interes general;

21. Aprobarea documentului strategic Master Plan pentru „Extinderea şi reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău” – formă revizuită;

22. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul Buzău – Săpoca şi retur operatorului de transport SC IANIC TRANS SRL;

23. Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998;

24. Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;

25. Constituirea unei comisii speciale a Consiliului Judeţean Buzău pentru monitorizarea serviciului de transport public prin curse regulate speciale la nivelul Judeţului Buzău.

* Notă de rectificare la proiectele de hotărâre de la pozițiile 1 și 18 (publicat la 09.02.2015)

SUPLIMENTAR:

26. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Pițigoi IonuțRobert și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean.

(publicat la 05.02.2015)

 

 

                            

                                                   

                                            ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015

 

 

 Consiliul Judeţean Buzău;

        Având în vedere:

—    expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  înregistrată la nr. 1143/26.01.2015;

—    raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la nr. 1144/26.01.2015;

—    avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;

—    sinteza proiectului de buget propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 adusă la cunostintaîn data de 09.01.2015 conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind tranparenta decizionala in administratia publica;

—    Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău nr.2627/19.01.2015 înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr.1085/28.01.2015;

—    Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău nr.3609/23.01.2015 înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr.1087/28.01.2015;

—    Adresa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr.1401/22.01.2015 privind transferurile pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap, înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr.1022/23.01.2015;

—    Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.107214/13.01.2015 înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 1316/28.01.2015.

—    Hotărârea Consiliul judetean Buzău nr.____/2015 privind aprobarea   utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014;

—    prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014 ;

—    Hotărârea Guvernului nr.14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

—    prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

                                 

 

 

     HOTĂRĂŞTE:

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.(1) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 cuprinde resursele financiare la dispoziţia administraţiei judeţene şi repartizarea acestora în vederea realizării acţiunilor privind autoritatea publică judeţeană, alte servicii generale, tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, transferuri cu caracter general, apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, învăţământ, sănătate, cultură şi religie, asistenţă socială, locuinţe şi servicii de dezvoltare publică, protectia mediului, agricultură, transporturi şi comunicaţii şi alte acţiuni economice.

        (2) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

         (3) Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabileşte la venituri în sumă de 354.882.000 lei, iar la cheltuieli in suma de 389.382.000 lei, cu un deficit de 34.500.000 lei.

         (4) Bugetul Secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de 196.477.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 196.477.000 lei.

         (5) Bugetul Secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă de 158.405.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 192.905.000 lei.

          (6) Deficitul secţiunii de dezvoltare   în sumă de 34.500.000 lei se acoperă din excedentul anilor precedenţi.

         (7)Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015                                                                                                        detaliat la venituri pe surse iar la cheltuieli pe destinaţii, capitole şi subcapitole, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare este prezentat în anexa nr.1.

 

 Art.2. Impozitele, taxele şi celelalte venituri în baza cărora se fac încasări în anul 2015 la bugetul propriu al judeţului Buzău, precum şi categoriile de cheltuieli sunt prevăzute în anexa nr.4.

 

 

CAPITOLUL II

STRUCTURA VENITURILOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE

  

Art.3. Resursele financiare ale secţiunii de funcţionare ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 sunt: impozite şi taxe locale, cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente, subvenţii de la alte administraţii pentru finanţarea cheltuielilor curente, vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care se prezintă cu valoare negativă.

 

Art.4.  Încasarea veniturilor bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, precum şi cu prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

 

Art.5.  Veniturile  secţiunii de functionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 în sumă de 196.477.000 lei se prezintă astfel:

                                      

 

 

                                                                                                                                          

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM 2015

VENITURI TOTAL I+II+III+IV+V

196.477.000

Din care:

 

I.VENITURI PROPRII

2.380.000

Din care:

 

a) VENITURI CURENTE

2.380.000

Din care:

 

-impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice

500.000

-taxe şi tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare

500.000

-venituri din concesiuni şi închirieri

500.000

-contribuţii persoane asistate

880.000

II.COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

55.160.000

Din care:

 

a) cota de 11,25% din impozitul pe venit

30.574.000

b) sume alocate de Directia Generala a finantelor publice Buzau din impozitul pe venit 18,50%

24.586.000

III. SUME DEFALCATE DIN TVA – TOTAL (a+b)

78.336.000

Din care:

 

a) sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului

51.905.000

b) pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului Buzău

26.431.000

IV. SUBVENŢII – TOTAL

61.401.000

Din care:

 

– subvenţii primite de  bugetele locale pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap

59.111.000

– subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea sănatatii

810.000

– subvenţii primite de la Min. Agriculturii pentru Camera agricolă judeţeană

850.000

– subvenţii primite de la bugetul de stat pentru impadurirea terenurlor degradate

630.000

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

-800.000

 

CAPITOLUL III

REGIMUL ŞI DESTINAŢIA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU

 

Art.6. Cheltuielile prevăzute în secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face numai în condiţiile legii. Angajarea şi efectuarea de lucrări, procurarea de bunuri şi servicii de către instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău, se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a statutului şi regulamentelor aprobate şi în limitele creditelor bugetare alocate.

 

Art.7. În structura economică, cheltuielile secţiunii de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se prezintă astfel:                                                                                                   

LEI                                                                                                      

DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM 2014

CHELTUIELI TOTAL

196.477.000

Din care:

 

CHELTUIELI CURENTE (a+b+c+d+e+f+g+h)

196.477.000

Din care:

 

a) cheltuieli de personal

48.470.000

b) bunuri şi servici, din care:

53.092.000

c) dobânzi

1.500.000

d) fond de rezervă bugetar

1.135.000

e) transferuri între unităţi ale administraţiei publice

11.250.000

f) asistenţa socială

69.910.000

g) alte cheltuieli

5.270.000

h) rambursari de credite interne

5.850.000

 

 Art.8.  Pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău, numărul posturilor bugetare va fi dimensionat la nivelul alocaţiei bugetare pe anul 2015 în baza organigramelor şi statelor de funcţii ale acestora aprobate de Consiliul Judeţean.

 

Art.9.(1).Cheltuielile pentru autoritatea publică judeţeană ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 14.250.000 lei din care: 7.000.000 lei cheltuieli de personal, 7.100.000 lei bunuri şi servicii şi 150.000 lei asistenta sociala;

         (2). Suma de 150.000 lei prevăzută la titlul asistentă sociala poate fi utilizata prin dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean Buzău pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru situatii sociale si medicale deosebite, pentru stimulente elevilor şi/sau cadrelor didactice cu rezultate deosebite.

 

Art.10.(1).Cheltuielile pentru alte servicii generale ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 2.405.000 lei din care : 750.000 lei cheltuieli de personal, 220.000 lei bunuri şi servicii, 1.135.000 lei fond de rezervă bugetară, 300.000 lei alte cheltuieli (alegeri).

         (2).Din totalul cheltuielilor pentru alte servicii generale pentru Direcţia de evidenţa persoanelor se stabilesc cheltuieli în sumă de 970.000 lei din care : 750.000 lei cheltuieli de personal, 220.000 lei bunuri şi servicii.

         (3). Fondul de rezervă bugetară pe anul 2015 se stabileşte în sumă de 1.135.000 lei.

         (4). Pentru Alte cheltuieli pe anul 2015 se stabileşte sumă de 300.000 lei.

 

 

Art.11.Cheltuielile pentru tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ce se finanţează din Secţiunea de funcţionarea a bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 3.106.000 lei din care : 3.106.000 lei bunuri şi servicii (comisioane şi dobânzi bancare)

 

Art.12.  Cheltuielile pentru apărare (Centrul Militar judeţean) ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 405.000 lei din care: 405.000 lei bunuri şi servicii.

 

Art.13.  Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţională(ISUJ Neron Lupascu) ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 405.000 lei din care: 405.000 lei bunuri şi servicii.

 

Art.14.(1).Cheltuielile pentru învăţământ ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 26.681.000 lei din care : 13.390.000 lei cheltuieli de personal, 2.642.000 lei bunuri şi servicii şi  10.649.000 lei asistenţă socială.

          (2).Din totalul cheltuielilor pentru învăţământ, pentru învăţământul preuniversitar de stat ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 cheltuielile în sumă de 10.649.000 lei reprezintă asistenţă socială (produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevii din clasele I-VIII şi consum de fructe în şcoli).

           (3). Pentru învăţământul special ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2015  se stabilesc cheltuieli în sumă de 16.032.000 lei din care: 13.390.000 lei cheltuieli de personal, 2.642.000 lei bunuri şi servicii.

             

Art.15.Cheltuielile pentru sănătate ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a  bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 8.660.000 lei din care 600.000 bunuri şi servicii pentru Maternitatea Buzau, 810.000 lei pentru finantarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ special şi personalul medical de  la CAMS Pogoanele, 1.400.000 lei transferuri curente către instituţii publice şi 5.850.000 lei rambursare credite interne;

 

Art.16. Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 12.220.000  lei din care: 1.600.000 lei cheltuieli de personal, 650.000 lei  bunuri şi servicii, 5.850.000 lei transferuri către instituţii publice pentru cheltuieli curente, 4.120.000 lei alte cheltuieli (contribuţie salarizare personal neclerical 2.370.000 lei, sprijin culte 300.000 lei, asociatii şi fundaţii 1.300.000 lei şi alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 150.000 lei).

 

Art.17.(1). Cheltuielile de asistenţă socială ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 101.211.000 lei din care: 25.000.000 lei cheltuieli de personal, 14.000.000 lei bunuri şi servicii, 2.950.000 lei transferuri curente către instituţiile publice, 59.111.000 lei ajutoare sociale în numerar şi 150.000 lei alte cheltuieli(asociaţii şi fundaţii).

          (2). Din totalul cheltuielilor de asistenţă socială pentru Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia  copilului cheltuielile ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 98.111.000 lei din care: 25.000.000 lei cheltuieli de personal, 14.000.000 lei bunuri şi servicii, 59.111.000 lei ajutoare sociale în numerar.

           (3). Pentru Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Rm.Sărat cheltuielile ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc in suma de 2.950.000 lei, din care 2.950.000 lei transferuri curente catre institutii publice.

        

Art.18.Cheltuielile pentru protectia mediului ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 100.000 lei din care: 100.000 lei bunuri şi servicii.

 

Art.19.Cheltuielile pentru agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 1.050.000 lei din care 1.050.000 lei transferuri curente pentru Camera agricolă judeţeană Buzău.

       

 Art.20.(1).Cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău  pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 24.984.000 lei din care: 24.984.000 lei bunuri  şi servicii.

            (2).Din suma prevăzută la alin.(1), 5.888.717,38 lei se vor utiliza pentru lucrările finanţate prin HG nr.805/2014 şi HG nr.933/2014 care nu au fost finalizate în anul 2014.

 

 Art.21. Cheltuielile pentru alte acţiuni economice ce se finanţează din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 1.000.000 lei din care: 1.000.000  lei alte cheltuieli în vederea achitării obligaţiilor cu titlu de cotizaţii şi contribuţii ale Consiliului Judeţean Buzău în calitate de membru fondator şi partener al unor asociaţii de dezvoltare intercominitară, după cum urmează:              

– 300.300 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata Monteoru”

         -400.000 lei ”Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est”

-50.000 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”

-10.000 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă

-79.950 lei Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România

-40.500 lei Contribuţie parteneriat proiect Centru comunitar de resurse pentru rromii din Cîndeşti(Asociaţia Vox Civica Comuna Verneşti-Institutul pentru Politici Publice)

-500 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”

-500 lei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Ţinutul Buzăului”

-24.123 lei Compania de Apă SA Buzău, în baza HCJ Buzău nr.262/2014

-94.127 lei alte contribuţii

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURA VENITURILOR SECŢIUNII DE DEZVOLTARE

  

Art.22. Resursele financiare ale Secţiunii de dezvoltare ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 sunt: vărsăminte din secţiunea de funcţionare, subvenţii pentru cheltuieli de capital, alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital, sume primite în contul plăţilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

 

Art.23.  Veniturile  Secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 în sumă de 158.405.000 lei se prezintă astfel:

                                                                                                                                                                                                              LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM 2015

VENITURI TOTAL I+II+III

158.405.000

I.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

800.000

II. SUBVENŢII

92.935.000

Din care:

 

 Finanţarea programului de pietruire, reabilitare şi asfaltare drumuri

80.000.000

 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea proiectelor FEN

12.935.000

III.SUME PRIMITE DE LA UE ŞI ALŢI DONATORI

64.670.000

Din care:

 

 Sume primite în contul plăţilor efectuate

64.670.000

 

 

CAPITOLUL V

REGIMUL ŞI DESTINAŢIA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU

 

Art.24. Cheltuielile prevăzute în Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face numai în condiţiile legii.

 

Art.25. În structura economică, cheltuielile Secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se prezintă astfel:

 

                                                                                                                LEI                                                                                                      

DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM 2014

CHELTUIELI TOTAL, din care:

192.905.000

Cheltuieli de capital

99.924.000

Proiecte cu finanţare din FEN de postaderare

91.881.000

Alte transferuri pentru cheltuieli de capital

1.100.000

 

Art.26. Cheltuielile pentru autoritatea publică judeţeană ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 24.505.000 lei  din care 1.950.000 lei pentru cheltuieli de capital şi 22.555.000 lei proiecte cu finanţare din FEN.

 

 

 

Art.27. Cheltuielile pentru Direcţia judeţeană pentru evidenţa persoanelor ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 20.000 lei pentru cheltuieli de capital.

 

Art.28. Cheltuielile pentru apărare (Centrul Militar judeţean) ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 1.300.000 lei pentru cheltuieli de capital.

 

Art.29. Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţională(ISUJ Neron Lupascu) ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 175.000 lei din care 100.000 lei pentru cheltuieli de capital şi 75.000 lei proiecte cu finanţare din FEN.

 

Art.30.  Cheltuielile pentru sănătate ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a  bugetului  propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 16.619.000 lei din care: 6.854.000 lei cheltuieli de capital, 9.165.000 lei proiecte cu finanţare din FEN şi 600.000 lei alte transferuri de capital(Reabilitare cladire Centrul de sanatate multifunctional Pîrscov-sectie exterioara a SJU Buzau).

 

Art.31. Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 3.900.000 lei din care: 150.000 lei cheltuieli de capital, 3.350.000 lei proiecte cu finanţare din FEN şi 400.000 lei altre transferuri de capital (cofinantare proiect fonduri europene-Reabilitare Manastirea Ratesti).

 

Art.32. Cheltuielile de asistenţă socială ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 300.000 lei reprezentând  cheltuieli de capital.

        

Art.33. Cheltuielile pentru protectia mediului ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 9.576.000 lei din care: 8.376.000 lei proiecte cu finanţare din FEN, 1.100.000 lei impădurire terenuri degradate, 100.000 lei alte transferuri pentru cheltuieli de capital.

 

 Art.34. Cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii ce se finanţează din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău  pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 136.510.000 lei  din care 88.150.000 lei pentru cheltuieli de capital şi 48.360.000 lei proiecte cu finanţare din FEN.

 

Art.35.Obiectivele de investiţii finanţate din Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 sunt prezentate în anexa nr.2.

Art.36. Utilizarea în anul 2015 a împrumutului contractat este conform anexei nr.3

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.37.Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.38.Pentru rezolvarea cu operativitate a unor situaţii neprevăzute se împuterniceştePreşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în bugetul propriu al judeţului cu avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale , buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat a Consiliului judeţean Buzău.

 

Art.39.Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin direcţiile aparatului de specialitate şi ordonatorii secundari/terţiari de credite nominalizaţi.

 

Art.40. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri prin publicarea acesteia pe site-ul  şi în Monitorul oficial ale judeţului, precum şi transmiterea hotărârii, autorităţilor şi instituţiilor interesate.

 

 

 

                        PT. PREŞEDINTE,

                       VICEPREŞEDINTE

 

NEAGU PETRE EMANOIL

 

                                                             

                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI BUZAU,

 

                                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

 

 

 

 

 

 

                                     

Nr.___________

Buzău_______2015

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

Nr.1141/26.01.2015

 

EXPUNERE DE MOTIVE

     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău

pe anul 2015

 

Proiectul bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 întocmit în baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a le Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia administraţiei judeţene şi repartizarea acestora pentru realizarea în condiţii corespunzătoare a acţiunilor privind autoritatea publică judeţeană, alte servicii generale, tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, transferuri cu caracter general, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, învăţământ, sănătate, cultură şi religie, asistenţă socială, locuinţe şi servicii de dezvoltare publică, agricultură, transporturi şi alte acţiuni economice.

La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere dimensionarea cheltuielilor bugetere la resursele financiare.

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal repartizat Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2015  de Direcţia generală a finanţelor publice Buzău este în sumă de 97.170 mii lei şi a fost comunicat prin adresa nr. 3609/23.01.2015, înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 1287/28.01.2015.

Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 se propune a se stabili la venituri în sumă de 354.882.000 lei din care:

–         venituri propii  2.380.000 lei;

–         cote defalcate din impozitul pe venit 30.574.000 lei;             

–         sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate judeţului Buzău prin HG 14/2014  24.586.000 lei;

–         sume defalcate din TVA  78.336.000 lei;

–          subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap  59.111.000 lei ;

–         subventii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale  80.000.000 lei ;

–         subventii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ special şi personal medical CAMS Pogoanele  810.000 lei ;

–         subvenţii primite de la alte administraţii 850.000 lei din care: 850.000 lei de la Ministerul Agriculturii pentru Camera agricolă judeţeană Buzău;

–         subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru derularea proiectelor finanţate din FEN 12.935.000 lei;

–          sume primite de la UE şi alti donatori pentru finanţarea programelor cu finantare nerambursabila 64.670.000 lei ;

–         subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru derularea proiectelor privind împădurirea terenurilor degradate 630.000 lei;

 

Cheltuielile totale prevăzute a se angaja în anul 2015 de Consiliul judeţean Buzău sunt de 389.382.000 lei, în următoarea structură:

 

CATEGORIA DE CHELTUIALA

PROGRAM

 2015

CHELTUIELI TOTALE

389.382.000

din care:

 

CAP. 5102 AUTORITATEA PUBLICA JUDEŢEANĂ

38.755.000

CAP. 5402 ALTE SERVICII GENERALE

 2.425.000

din care:

 

a) Direcţia judeţeană pentru evidenţa persoanelor

990.000

b) Rezerva bugetara

 1.135.000

c) Alte cheltuieli

300.000

CAP.5502 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

3.106.000

CAP.6002 APĂRARE(CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN)

 1.705.000

CAP.6102 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ(PROTECTIE CIVILA)

580.000

CAP.6502 INVĂŢĂMÂNT TOTAL:

26.681.000

din care:

 

a) Invăţămant preuniversitar de stat (produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi clasele I-VIII şi consum fructe in scoli)

10.649.000

b)  Invăţământ special

16.032.000

CAP. 6602 SĂNĂTATE

25.279.000

CAP. 6702 CULTURA  RECREERE ŞI RELIGIE

16.120.000

CAP. 6802 ASISTENŢĂ SOCIALĂ

101.511.000

CAP. 7402 PROTECŢIA MEDIULUI

9.676.000

CAP. 8302 AGRICULTURĂ

1.050.000

CAP. 8402 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII

161.494.000

CAP. 8702 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

1.000.000

 

        Deficitul de 34.500.000 lei va fi finantat din excedentul anilor precedenti.

        Sinteza proiectului bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 a fost anunţată public in presa locala “Şansa”, “Strada” şi “Opinia” în data de 19.01.2014.

Faţă de cele prezentate, vă supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015.

 

 

PT.PREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE

 

NEAGU PETRE EMANOIL

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.1142/26.01.2014

 

 

RAPORT

     la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu al  judeţului Buzău

pe anul 2015

 

 

 

 

    Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată au fost respectate :

a) prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte:

–         publicarea şi transparenţa decizională a sintezei proiectului bugetului propriu al judeţului pe anul 2015;

–         structura bugetului atât la partea de venituri cât şi la partea de  cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;

–         sursele de finanţare;

b) prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 în ceea ce priveşte:

 –  sursele de finanţare şi sumele alocate de la bugetul de stat;

c) au fost respectate solicitările prevăzute în proiectele de buget ale unităţilor subordonate ;

    Având in vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   proiectului de hotărâre in forma prezentată.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Ec. Liviu – Mihail Ciolan

Be the first to comment

Leave a Reply